Twój koszyk jest pusty


 • NR UMOWY – POPW.01.02.00-26-0016/17-00
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALFIKOWALNYCH – 687.500,00 PLN
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 801.025,60 PLN
 • KWOTA DOFINANSOWANIA – 550.000, 00 PLN
 • PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
 • DZIAŁANIE 1.2 – INTERNACJONALIZACJA MŚP


      

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia: 13.03.2018

W związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie KAJ Sp. z o.o. w ramach dofinansowania z programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na realizację usług doradczych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. ZAMAWIAJĄCY

KAJ SP. Z O. O.

UL. ŚCIEGIENNEGO 255

25-116 KIELCE

NIP: 657-291-66-02

Firma KAJ powstała w 1992 roku. Obecnie posiada nowoczesny park maszynowy, który pozwala na wyprodukowanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk na dobę: zniczy, wkładów, świec czy podgrzewaczy. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę produktów - setki wzorów zniczy, wkłady do zniczy: prasowane , zalewane oraz olejowe , ręcznie odlewane oraz zdobione figurki-znicze , tradycyjne i nowoczesne świece o różnorodnym wzornictwie, kształtach i kolorach, ciekawe kompozycje kwiatowe na każdą okazję( stroiki, wieńce,),figurki gipsowe i żywiczne, które mogą się stać ciekawym uzupełnieniem dekoracji wnętrza oraz podgrzewacze (tealights) w wersjii Classic oraz zapachowej. Dzięki wysokiej jakości i interesującemu wzornictwu nasze produkty znajdują licznych odbiorców w kraju i za granicą. Do grona klientów firmy " KAJ" możemy zaliczyć również największe markety i sieci handlowe w Polsce i za granicą. Wymiarem tego założenia może być fakt, że cechuje nas elastyczność -na indywidualne zlecenie możemy zaprojektować dowolny rodzaj zniczy, świec.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej grupy produktowej świec w tym świece stołowe, wotywne, zapachowe, w szkle, podgrzewacze, znicze (szklane, plastikowe, ceramiczne, żywiczne, LED, łączone z figurkami), tuby plastikowe i wkłady do zniczy (olejowe, parafinowe)] oferowanych przez Wnioskodawcę na nowe rynki zagraniczne (Litwa, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Grecja, Estonia, Bułgaria, Ukraina). W efekcie realizacji projektu Wnioskodawca wejdzie ze swoimi produktami na wyselekcjonowane nowe rynki zagraniczne, wzmocni swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym oraz pozyska doświadczenie i wiedzę niezbędne dla dalszej ekspansji eksportowej.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług doradczych w tym:

 1. badania marketingowe wskazanych rynków zagranicznych

 2. usługi doradcze w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi na waszych rynkach zagranicznych i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Badanie marketingowe dotyczą rynków: litewskiego, francuskiego, brytyjskiego, holenderskiego, greckiego, estońskiego, bułgarskiego, ukraińskiego,

Zakres dla każdego rynku: zadania obejmują wykonanie przez zewnętrzną firmę doradczą badania marketingowego dla każdego będącego przedmiotem zapytania rynku, związanego z wprowadzeniem innowacyjnej grupy produktowej świec oferowanych przez firmę Kaj . Badanie będzie mieć charakter typu konkurencyjnego, tzn. będzie prezentować jakie świece się najczęściej sprzedają, w jakiej cenie oraz jak są promowane i dystrybuowane (marketing mix produktów konkurencyjnych). Efektem realizacji zadania będzie opracowany raport z wykonanego badania w którym zawarte zostaną informacje odnośnie głównych konkurentów, ich oferty oraz sposobu działania, celem optymalnego dostosowania oferty KAJ będącej przedmiotem internacjonalizacji do potrzeb rynków będących przedmiotem zapytania.

Zakres i forma wykonania badania marketingowego powinny być dostosowane do charakterystyki i potrzeb Wnioskodawcy.

DOTYCZY RYNKU

ROBOCZOGODZINY

LITWA

125

FRANCJA

150

UK

150

HOLANDIA

125

GRECJA

125

ESTONIA

125

BUŁGARIA

125

UKRAINA

125

 1. Usługi doradcze w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi na wybranych rynkach zagranicznych i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych, dotyczą rynków: litewskiego, francuskiego, brytyjskiego, holenderskiego, greckiego, estońskiego, bułgarskiego, ukraińskiego.

Zakres dla każdego rynku: zadanie obejmuje realizację przez zewnętrzną firmę usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi z rynków będących przedmiotem zapytania i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych. Zakres usług doradczych obejmie w szczególności:

- wyselekcjonowanie i sprawdzenia wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych / dystrybutorów dla każdego rynku ( wstępnie wyselekcjonowane podmioty )

- weryfikację zainteresowania ofertą i rozmową z przedstawicielem KAJ na temat współpracy, doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych ( podmioty doprowadzone do negocjacji handlowych)

W ramach usług doradczych zostanie wyszukana wskazana w tabeli niżej ilość kontaktów handlowych, zostaną one objęte działaniami weryfikacji i selekcji, które doprowadzą do wskazania podmiotów do dalszych negocjacji handlowych.

W efekcie realizacji zadania powstanie raport z wykonanych usług doradczych, prezentujący ostatecznie wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych ofertą oraz szczegółowy opis z przeprowadzonych negocjacji w tym szczegółowe dane osoby do kontaktu tj. imię, nazwisko, stanowisko, bezpośredni adres e- mail, bezpośredni telefon.

Zakup usług doradczych pozwoli na zminimalizowanie ryzyka nie znalezienia odpowiedniego dystrybutora/-ów na każdym z wymienionych rynków dla produktów Wnioskodawcy. Zakres i forma świadczenia usług doradczych są dostosowane do charakterystyki i potrzeb Wnioskodawcy.

DOTYCZY RYNKU

ROBOCZOGODZINY

ILOŚĆ MINIMUM WYSELEKCJONOWANYCH PODMIOTÓW NA DANY RYNEK

ILOŚĆ MINIMUM PODMIOTÓW DOPROWADZONYCH DO NEGOCJACJI HANDLOWYCH NA DANY RYNEK

FRANCJA

300

100

10

UK

300

100

10

LITWA

150

50

5

HOLANDIA

150

50

5

GRECJA

150

50

5

ESTONIA

150

50

5

BUŁGARIA

150

50

5

UKRAINA

150

50

5

KOD CPV : 85312320-8 USŁUGI DORADZTWA

KOD CPV: 72221000-0 USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ANALIZY BIZNESOWEJ

 1. WARUNKI FORMALNE

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne

oświadczenie w przedmiotowym zakresie .

 1. Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne referencje, minimum 10 referencji, w tym minimum po jednej referencji dla każdego z wymienionych rynków będących przedmiotem zapytania. Referencje powinny dotyczyć przeprowadzonych usług doradczych mających na celu rozwój eksportu.

Rynki: litewskim, francuskim, brytyjskim, holenderskim, greckim, estońskim, bułgarskim, ukraińskim.

 1. Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia .

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający wprowadza WADIUM w stałej wysokości 2000 pln netto (słownie : dwa tysiące PLN) płatne przelewem na wskazany rachunek lub w kasie Zamawiającego znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Wpłata musi być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oferty do wskazanej w zapytaniu godziny . Za datę wpływu środków na rachunek uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego.

Tytuł wpłaty : Wadium Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Nr konta : 70 1240 4416 1111 0000 4961 6400

W celu udokumentowania wpłaty Wadium Oferent zobowiązany jest przedłożyć jako załącznik wyciąg bankowy lub dokument kasowy dokumentujący wpłatę Wadium. Wadium zostanie zwrócone w terminie do 2 tygodni licząc od dnia wyboru Wykonawcy.

 1. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. 

 4. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa

 1. Warunki wykluczenia oferty

 1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymogów w tym oferty złożone po terminie składania ofert.

 2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 1. TERMINY / SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 1. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia rozpocznie się w marcu 2018 roku i zakończy nie później niż w grudniu 2018 roku, a kolejne działania będą wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 1. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 22.03.2018 do godziny 10:00

 2. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres do korespondencji lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres do korespondencji / osobistego składania ofert: Kaj Sp. z o.o. Księdza Piotra Ściegiennego 255, Kielce 25-116

 1. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

Osoba do kontaktu: Justyna Podsiadło Pytania proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
• Cena netto: waga kryterium: 100%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = ( Cena minimalna / Cena oferowana) x 100% x 100
gdzie:
C –ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna –najniższa łączna cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – łączna cena netto wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. OFERTA

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru zawartego w Załączniku do niniejszego zapytania.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 1. Cena oraz warunki płatności

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto,

Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

 1. Forma oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

W formie elektronicznej oraz pisemnej, w wersji papierowej.

W przypadku braku narzuconego formatu – forma dokumentu dowolna.

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy, kompletnie wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

- Oświadczenia - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Kopie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie, stosowne referencje potwierdzające wykonanie usług na danych rynkach. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.

- Informacja w zakresie zasobów kadrowych (eksperckich) w tym doświadczenie posiadanego personelu, które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zleceniodawcy.

- Potwierdzenie wpłaty WADIUM we wskazanej wysokości oraz we skazanym czasie.

- KRS / CEDG aktualne, nie starsze niż 3 miesiące.

- Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, – jeśli dotyczy.

9. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

 2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

 3. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki. Wybór oferenta zostanie przekazany i opublikowany w ten sam sposób jak niniejsze zapytanie.

 5. Informacje na temat zakresu działalności firmy Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej

Strona www Zamawiającego: www.kaj.com.pl

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

                                                                                                                                                      


  

                                                                                                                                                   Kielce 03.04.2018r.

                                                             Wybór oferenta                                                                                                                                                                                                                

Do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 13.03.2018 POPW.01.02.00-26-0016/17-00 - „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie KAJ Sp. z o. o. „ w ramach: Działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP , Program Operacyjny: Polska Wschodnia 2014-2020, wybrano firmę: Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert (Aleje Jerozolimskie 133. 02-304 Warszawa), która otrzymała 100 punktów oraz spełniła wszystkie kryteria oceny formalnej.
Przedmiotem zapytania były : 
a) badania marketingowe na rynkach: litewskim, francuskim, brytyjskim, holenderskim, greckim, estońskim, bułgarskim, ukraińskim. 
b) usługi doradcze w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi na powyższych rynkach zagranicznych i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych.
Data wpłynięcia oferty 21.03.2018r.
Całościowa cena netto: 255000,00 zł
Całościowa cena brutto: 313650,00 zł

PELNA LISTA PODMIOTÓW:

FIRMY, DO KTÓRYCH WYSŁANO ZAPYTANIA OFERTOWE:
1. ACUARIUS CONSULTING, Ziemowit Ekiert,
Aleje Jerozolimskie 133. 02-304 Warszawa
2. FHU”KARO”
ul. Kijowska 11, lok. 286, 03-743 Warszawa
3. „NYTKO” S.A.
ul. Lubicz 17A, 31-503 Kraków
4. POLSKA ZAGRANICA.PL
ul. Boligrodzka 25, 48-303 Warszawa

FIRMY, KTÓRE PRZYSŁAŁY SWOJE OFERTY:
1. ACUARIUS CONSULTING, Ziemowit Ekiert,
Aleje Jerozolimskie 133. 02-304 Warszawa
2. GO GLOBAL GROUP, Mariusz Stryżko
ul. Żytnia 15a/2, 01-014 Warszawa

                                                                                                                     

SZYBKI KONTAKT

Kaj Sp. z o. o.
ul. Ściegiennego 255
25-116 Kielce

Tel: 41 361 60 00
Kom: 600 081 990
E-mail: biuro@kaj.com.pl