Twój koszyk jest pusty

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Z dnia: 04.05.2016r.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

1.1 Dane firmowe

 

KAJ SP. Z O. O.

 

UL. ŚCIEGIENNEGO 255

 

25-116 KIELCE

 

NIP: 657-291-66-02

 

1.2 Informacje dotyczące zamawiającego w kontekście realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego

 

Firma KAJ powstała w 1992 roku .Obecnie posiada nowoczesny parak maszynowy, który pozwala na wyprodukowanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk na dobę: zniczy, wkładów , świec czy podgrzewaczy. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę produktów - setki wzorów zniczy, wkłady do zniczy: prasowane , zalewane oraz olejowe , ręcznie odlewane oraz zdobione figurki-znicze , tradycyjne i nowoczesne świece o różnorodnym wzornictwie, kształtach i kolorach, ciekawe kompozycje kwiatowe na każdą okazję( stroiki, wieńce,),figurki gipsowe i żywiczne, które mogą się stać ciekawym uzupełnieniem dekoracji wnętrza oraz podgrzewacze (tealights) w wersjii Classic oraz zapachowej. Dzięki wysokiej jakości i interesującemu wzornictwu nasze produkty znajdują licznych odbiorców w kraju i za granicą. Do grona klientów firmy " KAJ" możemy zaliczyć również największe markety i sieci handlowe w Polsce i za granicą. Wymiarem tego założenia może być fakt, że cechuje nas elastyczność -na indywidualne zlecenie możemy zaprojektować dowolny rodzaj zniczy, świec.

 

 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do kompleksowego przygotowania, indywidualnego i profilowego modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy KAJ Sp. z o .o.

 

 

 

Projekt pt. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy KAJ Sp. z o .o. jest planowany do realizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 Działanie 1.2.

 

Rynki, których dotyczy projekt:

 

WIELKA BRYTANIA, HISZPANIA, WŁOCHY, SZWECJA, NIEMCY, CHORWACJA

 

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 

4.1. Zakres Zamówienia obejmuje:

 

A. Realizację działań doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktu/produktów Zamawiającego na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:

 

Analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

 

Badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

 

Koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

 

Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

 

Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),

 

Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentu Model biznesowy internacjonalizacji zgodnie ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW

 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie ze standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „ Internacjonalizacja MŚP”

 

Dokument powinien być przygotowany w formie obrazującej przebieg realizacji usług doradczych, tj. sprawozdań z realizacji kolejnych zadań realizowanych przez zespół projektowy, raportów podsumowujących zebrane informacje i przeprowadzone analizy wraz z wynikającymi z nich rekomendacjami, ustaleń o charakterze strategicznym (pomiędzy wykonawcą usług a klientem) – prowadzących do przygotowania finalnego Modelu biznesowego internacjonalizacji. Zasadniczy model biznesowy musi być powiązany z kompleksową strategią wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego..

 

Wymaganymi elementami Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) są:

 

 1. Metryczka zawierająca: nazwę przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument, numer umowy o dofinansowanie, która dotyczy przygotowania MBI, nazwę wykonawcy usług doradczych, imiona i nazwiska autora(-ów) dokumentu, datę sporządzenia dokumentu;

 2. Analiza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności, obejmująca w szczególności analizy szczegółowe odnośnie: produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, w tym ich marketingu, struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, zdolności finansowych przedsiębiorstwa, struktury powiązań kapitałowych i relacji biznesowych, potencjału innowacyjnego i posiadanych praw własności intelektualnej oraz posiadanych certyfikatów.

 3. Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;

 4. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów/grup odbiorców na rynkach zagranicznych;

 5. Koncepcja wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym;

 6. Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji (w szczególności propozycje kluczowych inwestycji w narzędzia ICT bądź urządzenia produkcyjne);

 7. Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych);

 8. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

 9. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej;

 

 

 1. Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;

 2. Syntetyczne, całościowe przedstawienie proponowanego modelu biznesowego1, obejmujące, co najmniej takie zagadnienia jak: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (źródła) przychodów.

 3. Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego z wyszczególnieniem wydatków związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach II etapu działania 1.2 – Ujęcie syntetyczne, tabelaryczne;

 4. Kalkulacja opłacalności wdrożenia zaproponowanego modelu biznesowego (zawierająca projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym);

 5. Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania modelu biznesowego, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.

 

 

 

4.3 OFERENT POWINIEN posiadać wiedzę, doświadczenie i potencjał w zakresie:

 

- zasad tworzenia modeli biznesowych zawierających odniesienia do przynajmniej następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (źródła) przychodów;

 

- potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej Zamawiającego (potencjalne rynki: proszę o uzupełnienie);

 

- kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Zamawiającego;

 

 • zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy danych, know-how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zamawiającego, w tym doświadczenie posiadanego personelu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- członkostwa w organizacjach lub sieciach współpracy międzynarodowej oraz posiadanych kontaktów / partnerów międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na skuteczność usług – w szczególności na rynkach zagranicznych (w ujęciu branżowym i geograficznym) adekwatnych do oferty handlowej Zamawiającego i doświadczenia wykonawcy;

 

- Oferent powinien określić potencjalny wpływ innych zadań, które będą realizowane przez wykonawcę na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych Wnioskodawców lub beneficjentów działania 1.2 POPW.

 

4.3. Obszar realizacji :

 

Województwo: świętokrzyskie

 

Miasto: Kielce

 

Adres: ul. Ściegiennego 255, 25-116 Kielce

 

 

 

4.4. Termin realizacji zamówienia:

 

Okres realizacji zamówienia nie dłuższy niż 6 miesięcy. Termin realizacji uzależniony od terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie realizacji nie później niż 1 miesiąc od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.

 

4.5. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą zamówienia warunkową umowę na realizację działań doradczych.

 

4.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4.7 Umowa warunkowa będzie w szczególności uwzględniać:

 

Opis działań planowanych do realizacji w celu przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;

 

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji;

 

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację poszczególnych działań prowadzących do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji;

 

Kwestie przeniesienia na zleceniodawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych i opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji;

 

Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do I Etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW;

 

 

 

 

 

Zobowiązanie wykonawcy do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do I Etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW;

 

Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji ze zleceniodawcą;

 

Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego internacjonalizacji zgłoszonych przez PARP;

 

Warunek zawieszający, uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania.

 

Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW w terminie zgodnym z ofertą pod rygorem kar umownych.

 

 

 

5. KRYTERIA FORMALNE

 

5.1. Oferent z chwilą złożenia oferty powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji usług doradczych obejmujący:

 

Realizację usług doradczych polegających na opracowaniu i skutecznym wdrożeniu nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach) na rzecz, co najmniej 10 podmiotów gospodarczych - udokumentowane poprzez okazanie stosownych referencji potwierdzających skuteczność ww. usług (od minimum 10 podmiotów). Okazane referencje dotyczą rynków (w ujęciu branżowym i/lub geograficznym) właściwych ze względu na działalność Zamawiającego (potencjalne rynki: wymienić, państwa europejskie).

 

Współpracę, z co najmniej 2 podmiotami operującymi i rezydującymi (mającym siedzibę lub oddział przez okres, co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na potencjalnych rynkach zagranicznych Zamawiającego (potencjalne rynki: wymienić), w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji.

 

5.2. Oferent składa zobowiązanie i gotowość do realizacji usług w terminach wskazanych we wniosku o dofinansowanie (w przypadku otrzymania wsparcia przez Zamawiającego.

 

5.3. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania.

 

5.4.. Zamawiający wprowadza WADIUM w stałej wysokości 2000 pln netto (słownie : dwa tysiące PLN) płatne przelewem na wskazany rachunek lub w kasie Zamawiającego znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Wpłata musi być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oferty do wskazanej w zapytaniu godziny . Za datę wpływu środków na rachunek uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego.

 

 

 

 

 

Tytuł wpłaty : Wadium Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP - I Etap

 

Nr konta : 70 1240 4416 1111 0000 4961 6400

 

W celu udokumentowania wpłaty Wadium Oferent zobowiązany jest przedłożyć jako załącznik wyciąg bankowy lub dokument kasowy dokumentujący wpłatę Wadium. Wadium zostanie zwrócone w terminie do 2 tygodni licząc od dnia wyboru Wykonawcy.

 

5.5. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

 

6. KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY

 

6.1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.

 

6.2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

 

Maksymalna liczba pkt.

Sposób oceny

CENA 80% - max 80 pkt.

Zgodnie z wzorem P= Cmin/Co x 80

P – oznacza ilość punktów za cenę wykonania usługi

Cmin – oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród ocenianych ofert

Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

20 % - max 20 pkt.

 

Zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia do 2 miesięcy - 20 pkt.

Zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 2 miesięcy i do 4 miesięcy - 10 pkt.

Zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 4 miesięcy i do 6 miesięcy - 0 pkt.

 

 

Maksymalna możliwa do przyznania punktacja to 100 pkt. – łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z kryteriami ( cena/termin realizacji). Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów i podpisze umowę warunkową z wykonawcą.

 

 

 

 

7. OFERTA

 

 

 

7.1. Wymagania podstawowe:

 

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru wg. Załącznika do niniejszego zapytania.

 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

7.2. Cena oraz warunki płatności

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto,

 

Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

 

 

 

7.3. Forma oferty

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 

W formie elektronicznej oraz pisemnej, w wersji papierowej,

 

W przypadku braku narzuconego formatu – forma dokumentu/listy dowolna.

 

7.4. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 

Osoba do kontaktu: Justyna Podsiadło

 

Pytania proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formularz ofertowy, kompletnie wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

- Listę opracowanych i skutecznie wdrożonych modeli biznesowych

 

- Lista organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, z którymi współpracuje oferent – dotyczy tylko rynków objętych procesem internacjonalizacji.

 

- Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, – jeśli dotyczy.

 

- Kopie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie, stosowne referencje potwierdzające skuteczność ww. usług. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.

 

- Kopie dokumentacji potwierdzającej kooperację w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji, z co najmniej 2 podmiotami operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres, co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na potencjalnych rynkach zagranicznych Zleceniodawcy. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.

 

- Informacja w zakresie zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy danych, know-how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zleceniodawcy, w tym doświadczenie posiadanego personelu.

 

- Potwierdzenie wpłaty WADIUM we wskazanej wysokości oraz we skazanym czasie.

 

- KRS / CEDG aktualne nie starsze niż 3 miesiące.

 

 

 

 

8. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

8.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 12 maja 2016

 

8.2. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres do korespondencji oraz przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres do korespondencji i osobistego składania ofert:

 

Kaj Sp. z o.o. Księdza Piotra Ściegiennego 255, Kielce 25-116

 

9. INFORMACJE DODATKOWE

 

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.

 

9.2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

 

9.3. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

 

9.4. Informacje na temat zakresu działalności firmy Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej

 

Strona www Zamawiającego: www.kaj.com.pl

 

9.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma KAJ Stanisław Kajdy realizuje projekt w ramach:

Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-26-002/10-00

Nazwa projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie KAJ Stanisław Kajdy”.

Całkowita wartość projektu: 12 500, 00 PLN

Dotacja: 10 000, 00 PLN

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


 

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Kajdy

Tel: 600 030 780

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poig.gov.pl

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma KAJ Stanisław Kajdy realizuje projekt w ramach:

Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-26-032/10

Nazwa projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie KAJ Stanisław Kajdy”.

Kwota projektu ogółem: 400 000, 00 PLN

Kwota dofinansowania: 200 000, 00 PLN

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


 

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Kajdy

Tel: 600 030 780

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poig.gov.pl

SZYBKI KONTAKT

Kaj Sp. z o. o.
ul. Ściegiennego 255
25-116 Kielce

Fax: /41/ 348 90 07
Kom: 600 081 990
E-mail: biuro@kaj.com.pl