Twój koszyk jest pusty

Przetargi

PROJEKT NR RPSW.01.01.00-26-047/09

Pod nazwą: "Wzrost Konkurencyjności firmy KAJ poprzez wprowadzenie nowoczesnych

rozwiązań technologicznych do produkcji zniczy".

 

Realizowanego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i

 

średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


 

Zakup sprzętu

ważność: poniedziałek, 16 listopada 2009

W związku z realizacją projektu: " Wzrost konkurencyjności firmy „KAJ” poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań

technologicznych w produkcji zniczy" ogłaszamy nabór ofert na zakup następujących urządzeń:

1. Automatyczna linia do prasowania, knotowania i kubkowania wyprasek parafinowych:
PARAMETRY WYPRASEK:
* osiem gniazd w linii
* system łapek odbierających wypraski- przekazujących na przenośnik
taśmowy
* przenośnik taśmowy wyprasek
DANE TECHNICZNE:
* napięcie zasilające 400 V
* maksymalna średnica wyprasek 55MM
* moc silnika 7.5 kW
* sterowanie za pomocą elektrozaworów hydraulicznych
PARAMETRY AUTOMATU KNOTUJĄCO- KUBKUJĄCEGO
wydajność automatu : do 4000 szt/h
typ wyprasek:
- średnica wypraski : max 55 mm
- wysokość wypraski: max 160 mm

2. Granulator parafinowy

- wydajność do 800 kg/h
- napięcie zasilające 400 V
- całkowita długość max 4500 mm
- całkowita szerokość max 3500 mm
- średnica bębna 2000 mm
- długość bębna 3000 mm
- min. wysokość pomieszczenia 4500 mm
- czynnik chłodzący- woda
- przyłącze elektryczne 12 kW
- dysze natryskowe z otworem o średnicy: 0,3mm 0,35mm 0,4mm

3. Automatyczna lakiernia do malowania zniczy

- długość 6,35m


- szerokość 1,3m
- wysokość 2,0 m
- pobór mocy około 8kW
- regulowane ciśnienie od 3 do 8 bar
- system ochrony głowic

4. Maszyna do owijania palet folią strecz (owijarka do palet) z osprzętem

- zasilanie 3x32 A
- moc zainstalowana 3kW
- moc eksploatacyjna 3kW
- masa całkowita 300 kg
- prędkość posuwu wózka z folią- stała
- bezpieczniki 3x32 A

5. Wózek widłowy:

- odległość środka ciężkości 500mm
- szerokość całkowita 1150mm
- dł. promienia skrętu 2280 mm
- wysokość całkowita 2110 mm
- dł. wózka do czoła wideł 2640mm
- dł. wideł 1220mm

6. Wózek elektryczny masztowy 2szt

- udźwig 1400 kg
- wysokość podnoszenia masztu 2900mm
- widły 1200mm
- koła poliuretanowe
- prostownik 24V 40 Ah

7. Podest przeładunkowy ruchomy:

- udźwig około 1500 kg
- wymiary platformy minimum 1500 x 1500 mm


Szczegółowe informacje pod numerem 041 361 60 00
Oferty proszę składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.PROJEKT NR. RPSW.01.01.00-26-024/10

Pod nazwą: " Wzrost konkurencyjności firmy KAJ poprzez rozszerzenie oferty produktowej".

Realizowanego w ramach Działania nr. 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i

 

średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 


 


 

Kielce, 22 marca 2010

"KAJ" Stanisław Kajdy

Ul. Ściegiennego 255

25-116 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi

doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do

eksportu"osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego


Tytuł projektu: " Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy KAJ Stanisław Kajdy".

Planowany termin realizacji projektu: 08.03.2010-31.08.2010

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-26-002/10

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu;

 

2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług

przedsiębiorcy;

3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy

rozszerzenia działalność

i przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6) analizę SWOT dla eksportu dla każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych

rynków docelowych;

7) opis celów i strategi eksportowej;

8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych

w &46 ust. 2 w/w

Rozporządzenia;

10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania

opracowanej strategii;

11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy strategię eksportową do realizacji w kolejnych

dwóch latach. Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o facie

realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem  KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia

8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności oraz rozporządzenia

(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L371 z 27.12.2006).

 

 

 

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ"

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia,

- cenę całkowitą netto i brutto,

- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,

- informację o możliwości dalszej współpracy podczas wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu,

- informację o ubezpieczeniu referenta w zakresie odpowiedzialności cywilnej i jego kwocie,

- informację na temat doświadczenia firmy w sporządzaniu Planów Rozwoju Eksportu ( liczbę

sporządzonych i zaakceptowanych do tej pory Planów oraz listę referencyjną klientów wraz

z wybranymi referencjami),

 

- informacje o składzie zespołu projektowego i doświadczeniu osób biorących udział w projekcie.

 

Oferta powinna być ważna do: 31.08.2010r.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,

posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, Oferta może być przesłana:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faksem na numer: (41) 348-90-07

- za pośrednictwem poczty bądź przesyłką kurierską na adres: " KAJ" Stanisław Kajy

, ul. Ks. P. Ściegiennego 255, 25-116, Kielce.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie

dostępnym oraz na stronie internetowej www.kaj.com.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2010r.  o godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na

treść składanych ofert.

Wybór inajkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:


 

 
 

KIELCE, 1 MAJA 2011

KAJ STANISLAW KAJDY

25-116 KIELCE

UL. SCIEGIENNEGO 255

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług doradczych w ramach Działania 6.1 etap II „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie KAJ Stanisław Kajdy

Numer umowy: WND-POIG.06.01.00-26-032/10-00

Zakres usług oraz okresy realizacji znajdują się w Harmonogramie dołączonym do danego zapytania ofertowego.

Złożona oferta powinna zawierać:
-nazwę i adres oferenta
-datę sporządzenia
-cenę całkowitą netto i brutto
-cenę dla każdej pozycji netto i brutto
-termin ważności oferty
-deklarację wykonania poszczególnych zadań w ramach Harmonogramu w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą
-warunki i termin płatności
-podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową

 


Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może być przesłana:
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy, który znajduje się na pierwszej stronie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.05.2011

Brane pod uwagę będą wyłącznie oferty dotyczące całościowego wykonania projektu ( pod uwagę nie będą brane oferty częściowe i wariantowe)

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

Ilość przyznanych punktów

1

Cena

35

 

2

Doświadczenie

45

 

5

Termin płatności

20

 

 

Razem

100

 

 

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. Zachęcam do przesłania nam szczegółowej oferty cenowej i merytorycznej wykonania poszczególnych usług. Jeżeli dana usługa nie znajduje się w zakresie Państwa działań, proszę o odniesienie się tych usług, których wykonaniem Wasza firma się zajmuje.

 

 

 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG
Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu
Nazwa Wnioskodawcy i numer umowy o dofinansowanie: KAJ Stanisław Kajdy UDA-POIG.06.01.00-26-032/10-00
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w niniejszym harmonogramie są wydatkami1:
Tabl. 1 - Wyszczególnienie wydatków w podziale na etapy
Lp. Okres realizacji
wg etapu
<dd/mm/rr - dd/mm/rr>
Wyszczególnienie działań w ramach etapu
1 2 3
ETAP I <Nazwa etapu>
1 01.05.2011-31.10.2011 Koszt zakupu usługi zorganizowania misji gospodarczej na rynku niemieckim. W misji weźmie udział 2 pracowników Firmy, przewidziany czas trwania misji - 6 dni. W ramach misji Firma zewnętrzna zagwarantuje pracownikom Wnioskodawcy przelot do kraju docelowego, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, organizację spotkań z potencjalnymi partnerami oraz wszelkie inne usługi niezbędne do sprawnego realizowania misji. Koszt misji zawiera również prowizję dla pośrednika.
2 Koszt zakupu usługi zorganizowania misji gospodarczej na rynku włoskim. W misji weźmie udział 2 pracowników Firmy, przewidziany czas trwania misji - 6 dni. W ramach misji Firma zewnętrzna zagwarantuje pracownikom Wnioskodawcy przelot do kraju docelowego, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, organizację spotkań z potencjalnymi partnerami oraz wszelkie inne usługi niezbędne do sprawnego realizowania misji. Koszt misji zawiera również prowizję dla pośrednika.
3 Targi Tendence, Niemcy-koszt wynajęcia i zabudowy 12m2 powierzchni wystawienniczej
4 Targi Tendence, Niemcy-koszt wynajęcia obsługi technicznej stoiska
5 Targi Tendence, Niemcy-koszty wpisu opłaty rejestrowej i wpisu do katalogu targowego
6 Targi Tendence, Niemcy-koszty podróży pracowników na targi. 2 osoby, 7 dni, 6 noclegów
7 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku niemieckim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
8 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe w Nieczech. Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
Razem etap I
ETAP I I <Nazwa etapu>
1 01.11.2011-30.04.2012 Koszt zakupu usługi zorganizowania misji gospodarczej na rynku hiszpańskim. W misji weźmie udział 2 pracowników Firmy, przewidziany czas trwania misji - 6 dni. W ramach misji Firma zewnętrzna zagwarantuje pracownikom Wnioskodawcy przelot do kraju docelowego, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, organizację spotkań z potencjalnymi partnerami oraz wszelkie inne usługi niezbędne do sprawnego realizowania misji. Koszt misji zawiera również prowizję dla pośrednika.
2 Koszt zakupu usługi zorganizowania misji gospodarczej na rynku portugalskim. W misji weźmie udział 2 pracowników Firmy, przewidziany czas trwania misji - 6 dni. W ramach misji Firma zewnętrzna zagwarantuje pracownikom Wnioskodawcy przelot do kraju docelowego, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, organizację spotkań z potencjalnymi partnerami oraz wszelkie inne usługi niezbędne do sprawnego realizowania misji. Koszt misji zawiera również prowizję dla pośrednika.
3 Targi Cadeaux, Niemcy -koszt wynajęcia i zabudowy 12m2 powierzchni wystawienniczej.
4 Targi Cadeaux, Niemcy -koszt obsługi technicznej stoiska
5 Targi Cadeaux, Niemcy -koszt wpisu do katalogu targowego i opłata rejestrowa
6 Targi Cadaeux , Niemcy-koszty podróży pracowników Wnioskodawcy na targi. 2 osoby, 5 dni, 4 noclegi.
7 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku włoskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
8 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku hiszpańskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
9 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku niemieckim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
10 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku portugalskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
11 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku włoskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
12 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe we Włoszech. Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
13 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkanie handlowe w Hiszpanii, 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
14 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkanie handlowe w Niemczech. 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
15 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkania handlowe w Portugalii , 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
16 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkania handlowe we Włoszech, 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
Razem etap II
ETAP III <Nazwa etapu>
1 01.05.2012 - 31.10.2012 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku hiszpańskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
2 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku niemieckim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
2
3 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku portugalskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
4 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku włoskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
5 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe w Hiszpanii. Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
6 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe w Nieczech. Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
7 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe w Portugalii Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
8 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe we Włoszech. Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
Razem etap III
ETAP IV<Nazwa etapu>
1 01.11.2012 - 30.04.2013 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku hiszpańskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
2 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku portugalskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
3 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku hiszpańskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
4 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku niemieckim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
6 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku portugalskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
7 Zakup usług doradczych w zakresie wyboru i selekcji potencjalnych partnerów na rynku włoskim. Przewidziano pracę biura konsultingowego w wymiarze 33 godzin. Na zakończenie etapu firma przygotuje dla Wnioskodawcy raport w zakresie zrealizowanych zadań.
8 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe w Hiszpanii. Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
9 Wyjazd pracowników firmy na dwa spotkania handlowe w Portugalii Jeden wyjazd to: 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
10 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkanie handlowe w Hiszpanii, 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
11 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkanie handlowe w Niemczech. 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
12 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkania handlowe w Portugalii , 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
13 Wyjazd pracowników firmy na jedno spotkania handlowe we Włoszech, 2 osoby, 4 dni, 3 noclegi.
Razem etap IV

Na zapytanie ofertowe odpowiedziały następujące firmy:
- Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Piastowa
- Anders Vision Consulting Agnieszka Czerwińska-Anders z Poznania
- Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert z Warszawy

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
- Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert z Warszawy

 

 


 

Kielce, 27 marca 2013

"KAJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Ściegiennego 255

25-116 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi

 

doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do

 

eksportu"osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego

 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia

 

Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

 

Gospodarka, 2007-2013.

 

 

 


Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 

1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu;

 

2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług

 

przedsiębiorcy;

 

3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

 

4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

 

5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy

 

rozszerzenia działalność

 

i przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

 

6) analizę SWOT dla eksportu dla każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych

 

rynków docelowych;

 

7) opis celów i strategi eksportowej;

 

8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

 

9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych

 

w &46 ust. 2 w/w

 

Rozporządzenia;

 

10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania

 

opracowanej strategii;

 

11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

 

 

Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy strategię eksportową do realizacji w kolejnych

 

dwóch latach.Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o facie

 

realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem  KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia

 

8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności oraz rozporządzenia

 

(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu

 

Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L371 z 27.12.2006).

 

 

 

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ"

 

- nazwę i adres oferenta,

 

- datę sporządzenia,

 

- cenę całkowitą netto i brutto,

 

- termin ważności oferty,

 

- warunki i termin płatności,

 

- maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,

 

- informację o możliwości dalszej współpracy podczas wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu,

 

- informację o ubezpieczeniu referenta w zakresie odpowiedzialności cywilnej i jego kwocie,

 

- informację na temat doświadczenia firmy w sporządzaniu Planów Rozwoju Eksportu ( liczbę

 

sporządzonych i zaakceptowanych do tej pory Planów oraz listę referencyjną klientów wraz

 

z wybranymi referencjami),

 

- informacje o składzie zespołu projektowego i doświadczeniu osób biorących udział w projekcie.

 

 

 

Oferta powinna być ważna do: 30.04.2013r.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,

 

posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, Oferta może być przesłana:

 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- faksem na numer: (41) 348-90-07

 

- za pośrednictwem poczty bądź przesyłką kurierską na adres: " KAJ" Spółka z ograniczoną

 

odpowiedzialnością, ul. Ks. P. Ściegiennego 255, 25-116, Kielce.

 

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie

 

dostępnym oraz na stronie internetowej www.kaj.com.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2013r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.        Nazwa  Maksymalna ilość punktów

 

1.          Cena - 20 pkt                                                                                                          

 

2.          Doświadczenie w zakresie przygotowania PRE - 20 pkt                                           

 

3.          Termin realizacji - 20pkt                                                                                           

 

4.          Termin płatności - 10pkt                                                                                      

 

5.          Firma doradcza posiada przedstawicielstwo zagraniczne -10pkt                          

 

6.          Firma doradcza posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia-10pkt.              

 

działalności gospodarczej na kwotę 200 tys. zł lub większą

 

7.          Firma zatrudnia dyplomowanego specjalistę z zakresu pozyskani -10pkt.

 

i zarządzania funduszami Unii Europejskiej

 

RAZEM100

 

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w

 

oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

 

W razie otrzymania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną ofertę, zamawiający

 

podpisze umowę z wykonawcą, który przesłał ofertę wcześniej.

 

Z poważaniem:

 

Stanisław Kajdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKT: RPSW.01.01.00-26-155/11

Pod nazwą: " Dywersyfikacja działalności firmy KAJ poprzez wdrożenie innowacyjnej

technologii produkcji zniczy, wkładów i świec".

Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2007-2013.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W RAMACH RPOWŚ

W związku z realizacją projektu pn. " Dywersyfikacja działalności firma KAJ poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zniczy, wkładów i świec."
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Świętokrzyskim na lata 2007-20013.
Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw firma KAJ Stanisław Kajdy zaprasza do składania ofert cenowych.
Wszystkie maszyny i urządzenia planowane do zakupu w ramach realizacji niniejszego projektu będą urządzeniami nowymi.
I) Linia technologiczna do automatycznego wytwarzania półproduktów (tub, kapturków, podstawek):
1. Wtryskarka z młynkiem i podajnikiem taśmowym oraz osprzęt
Parametry techniczne:
- siła zwarcia do 250 ton,
- średnica ślimaka,
- wydajność wtrysku do 276cm3/sek.,
- ciśnienie wtrysku do 2080g/cm2,
- moc silnika do 18,5 kW,
- szybkość uplastycznienia do 50g/sek.
- szybkość wtrysku do 130mm/sek.,
- skok ślimaka do 230mm.
2. Zestaw form do wtryskarki (8 szt. kapturek ozdobnie grawerowany, 8szt. podstawka ozdobnie grawerowana):
Parametry techniczne:
- krotność: ośmiogniazdowa,
- wtrysk - zimno kanałowy, przewężka kanałowa/ gorąco kanałowy,
- uwalnianie wypraski - płyta zgarniająca.
3. Butelczarka z młynkiem i podajnikiem taśmowym oraz osprzęt:
Wyposażenie:
- gorący nóż,
- ruch wózków w płaszczyźnie poziomej,
- wstępny rozdmucha rękawa zamkniętego,
- pneumatyczny robot wyjmujący butelki,
- gratownik hydrauliczny do usuwania odpadów technologicznych,
- 100-punktowy system kontroli rękawa,
- kontrola ciśnienia.
Parametry techniczne:
- wymiary ślimaka 65mm,
- ilość stref wytłaczarki 3 szt.,
- moc grzania wytłaczarki 6kW,
- moc strefy głowicy 4kW,
- otwarcie formy 140-540mm,
- szerokość formy: 160-330mm,
- czas suchego cyklu 2,8sek.,
- średnie zużycie energii 29kW/h.
4. Zestaw form do butelczarki (10kpl.)
Parametry techniczne:
- według powierzonych form.
5. Urządzenie do malowania kapturków, podstawek i wpinek z oprzyrządowaniem (3kpl.)
Parametry techniczne:
- zasobnik do podawania produktu na obrotowe trzpienie.
6. Kompresor
Parametry techniczne:
- moc 8-15kW.
7. Schładzarka wody.
Parametry techniczne:
- moc chłodnicza 32kW,
- pobór mocy 11,4kW..
II Linia technologiczna do produkcji świec rustykalnych, ozdobnych, stożkowych, stołowych, tea-light:
1. Maszyny do produkcji świec o różnych kształtach z osprzętem (2szt.)
Parametry techniczne:
- napięcie zasilające 400V,
- moc silnika 7,5kW,
- sterowanie za pomocą elektrozaworów hydraulicznych.
2. Maszyna do zalewania świec rustykalnych i liturgicznych z osprzętem:
Parametry techniczne/;
- topialniki podgrzewane energią elektryczną i CO,
- zastosowanie wymiennych zbiorników,
- pistolety do kolorów,
- zespół grzewczo-chłodzący.
3. Maszyny do zalewania świec zapachowych z osprzętem.
Parametry techniczne:
- topialniki podgrzewane energią elektryczną i CO,
- zastosowanie wymiennych zbiorników,
- pistolety do kolorów,
- zespół grzewczo-chłodzący.
4. Maszyny do zalewania świec kręconych z osprzętem:
Parametry techniczne:
- napęd ręczny,
- wyposażone w łapacze,
- wysokość świecy 240mm.
5. Maszyny do zalewania świec stożkowych z osprzętem:
Parametry techniczne:
- napęd ręczny,
- wyposażone w łapacze,
- wysokość świecy 240mm.
6. Maszyna do produkcji tea light z osprzętem:
Parametry techniczne:
- możliwość regulowania długości knota,
- regulacja prędkości pracy maszyny,
- średnica: 37mm x 12,5mm,
- wydajność: 50tys. sztuk
- przenośnik siatkowy 12m x 1,6m,
- zespół taśmociągów ładujących z systemem rozstawienia pojemników w siatce,
- stół obrotowy,
- stacje dozujące,
- topialnik parafiny,
- przenośnik płytowy odbierający produkty,
- stół obrotowy zdawczy.
7. Knociarka.
Parametry techniczne:
- wydajność 7000szt./h.
- automatycznym zaciskaniem blaszki,
- podawanie blaszki z zasobnika.
8. Maszyna do wklejania knotów z osprzętem.
Parametry techniczne:
- wydajność 7000szt./h
- długość knota od 15mm do 500mm
- wymiary dł. 2,6m, szer. 3,4m, wys.5,6m
- maksymalna średnica wypraski 63mm,
- maksymalna wysokość wypraski 200mm,
- napięcie zasilania 400V,
- moc silnika 7,5kW,
- sterowanie-elektrozawory hydrauliczne.
9. Granulator z oprzyrządowaniem.
W skład urządzenia wchodzą:
- basen obrotowy ze statywem,
- wanna płynnej parafiny,
- transporter granulatu (wibrator pneumatyczne),
- urządzenie sterujące.
Parametry techniczne:
- wydajność 1200kg/h,
- napięcie zasilające 400V
- czynnik chłodzące- woda T = 7-10 stopni C, przepływ 16m3/h,
- przyłącze elektryczne 12kW
- wysokość około 4m,
- kontrolowane przy pomocy sterownika mikroprocesorowego PLC.
10. Automatyczna lakiernia z oprzyrządowaniem.
Parametry techniczne:
- długość: 6,35m,
- szerokość: 1,3m,
- wysokość: 2,0m,
- pobór mocy około 8kW,
- regulowanie ciśnienie od 3 do 8 bar,
- system ochronny głowic.
11. Urządzenie o nakładania brokatu( 5szt.)
Parametry techniczne:
- wymienne igły.
12. Transporter taśmowy z osprzętem:
Parametry techniczne:
- konstrukcja z lekkich profili stalowych,
- zasilanie 230V,
- zastosowanie taśmy PCV łańcuchowej lub segmentowej.
13. Etykieciarka "od spodu" z drukarką kodów oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Parametry techniczne etykieciarki:
- prędkość etykietowanie 20m/min,
- szerokość robocza etykiety do 90mm,
- średnica rolki odwijaka 250mm,
- średnica gilzy 39mm,
- napęd z silnikiem krokowym 2-fazowym,
- pamięć 24 programów etykietowania,
- pulpit obsługi z 2-rzędowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 7 parametrów, m.in. prędkość, pozycja etykiety, wysunięcie etykiety.
Parametry techniczne drukarki kodów:
- wybór rozdzielczości druku 200,300,600 dpi,
- różne języki oprogramowania,
- opcje drukowania z obsługą języka XML i możliwość obsługi przyszłościowej technologii RFID.
14. Etykieciarka " z boku" z drukarką kodów (2kpl.).
Parametry techniczne etykieciarki:
- prędkość etykietowania od 15m/min do 60m/min,
- szerokość robocza etykiety od 20x20mm do 150x300mm,
- średnica rolki od 20mm do 100mm,
- zasilanie 230V , silnik przenośnika 0,37 kW AC, silnik krokowy,
- sprężone powietrze 4-6 bar,
- pamięć 12 programów etykietowania,
- pulpit obsługi z 2-rzędowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 7 parametrów m.in. prędkość, pozycja etykiety, wysunięcie etykiety, kontrola etykiet, oślepienie czujnika produktu,
- dokładność naklejania +/-2mm.
Parametry techniczne drukarki:
- wybór rozdzielczości druku 200,300,600 dpi,
- różne języki oprogramowania,
- opcje drukowania z obsługą języka XML i możliwość obsługi przyszłościowej technologii RFID.
15. Owijarka palet z oprzyrządowaniem (2kpl.)
Parametry techniczne:
- zasilanie 3 x380V 50Hz,
- moc zainstalowana 3kW,
- moc eksploatacyjna 3kW.
- temperatura otoczenia 0...20...50*C,
- masa całkowita 300kg,
- prędkość posuwu wózka z folią - Stała,
- bezpiecznie 3x32A.
16. Kompresor (2 szt.)
Parametry techniczne.
- moc 8-15kW
III Środki transportu wewnątrz magazynowe.
1. Wózki widłowe z osprzętem (2szt.).
Parametry techniczne:
- maksymalny udźwig 1800kg,2000kg,
- maksymalna wysokość podnoszenia 7.870mm, 8065mm,
- prędkość jazdy 22km/h.
2. Paleciaki elektryczne (3szt.)
Parametry techniczne:
- udźwig: 1500kg.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41 361-60-00.
Oferty proszę wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZYBKI KONTAKT

Kaj Sp. z o. o.
ul. Ściegiennego 255
25-116 Kielce

Tel: 41 361 60 00
Kom: 600 081 990
E-mail: biuro@kaj.com.pl